Executive Committee 2023-24

President

Dr. Mandar Doiphode

9850077168

mandardoiphode@gmail.com

Imm. Past President

Dr. Chetan Mhaske

9923010890

seemhaske@yahoo.com

Secretary

Dr. Prafulla Tamaskar

98508 31793

drprafullatamaskar@rediffmail.com

Treasurer

Dr. Bharat Dikshit

9823134277

bharat_dikshit2002@yahoo.co.in

Executive Committee Members

Dr. S Khandalkar

Dr. Rakesh Neve

Dr. Shahade AmberishDr. Abhijit Whatkar

Dr. Suprashant Kulkarni

Dr. Bhausaheb Pachundkar

Dr. Padmasen Ranbagale

Dr. Sachin Balwantkar